• Hongkong

  • Los 23558
  • 45b
  • 39a

  Beschreibung
  1891, 30 c. graugrün, Mi. 45b SG 39a

  Saalauktion
  30.00 EUR


  • Los 23559
  • 86
  • 86

  Beschreibung
  1904, 1 $ oliv/lila, Mi. + SG 86

  Saalauktion
  45.00 EUR


  • Los 23560
  • 196-210
  • 196-210

  Beschreibung
  1962, 15 val., Mi. + SG 196-210

  Saalauktion
  35.00 EUR


  • Los 23561
  • 232-237
  • 247-252

  Beschreibung
  1968, 6 Werte, Mi. 232-237 SG 247-252

  Saalauktion
  45.00 EUR


  • Los 23562
  • 242-243
  • 257-258

  Beschreibung
  1969, 2 Werte, Mi. 242-243

  Saalauktion
  25.00 EUR


  • Los 23563
  • 246-247
  • 261-262

  Beschreibung
  1970, 2 Werte, Mi. 246-247

  Saalauktion
  12.00 EUR


  • Los 23564
  • 268+270-281
  • 283

  Beschreibung
  1973, Serie 13 Werte, 15 C fehlt, Mi. 268+270-281 SG 283,285-296 / 28,-

  Saalauktion
  12.00 EUR


  • Los 23565
  • 388-403

  Beschreibung
  1982, 16 Werte, Mi. 388-403

  Saalauktion
  40.00 EUR


  • Los 23566
  • 435-438+Bl 4
  • 462-MS466

  Beschreibung
  1984, 4 val. and 1 sheet, Mi. 435-438 + Bl 4 / 60,- SG 462-MS466

  Saalauktion
  18.00 EUR


  • Los 23567
  • 443,446-459

  Beschreibung
  1985, 15 Werte, Mi. 443,446-459

  Saalauktion
  30.00 EUR


  • Los 23568
  • 507-521 I

  Beschreibung
  1987, 15 Werte, Mi. 507-521 I

  Saalauktion
  22.00 EUR


  • Los 23569
  • 507-521 III

  Beschreibung
  1989, 14 Werte, Mi. 507-521 III

  Saalauktion
  20.00 EUR


  • Los 23570
  • 507-521 IV

  Beschreibung
  1990, 14 Werte, Mi. 507-521 IV

  Saalauktion
  20.00 EUR


  • Los 23571
  • 785-833

  Beschreibung
  1997, complete Year, Mi. 785-833 / 139,-

  Saalauktion
  40.00 EUR


  • Los 23572
  • 897-918,1020-1028, Bl 66+65

  Beschreibung
  1999-2002, Freimarken, Serie 31 Werte und 2 Blöcke, Mi. 897-918 + 1020-1028, Bl 65+66 / 87,-

  Saalauktion
  25.00 EUR


  • Los 23574
  • 1055-Bl 108

  Beschreibung
  2002, Freimarken, Serie 16 Werte und 2 Blöcke, Mi. 1055-1070 + Bl 107+108 / 75,-

  Saalauktion
  20.00 EUR


  • Los 23573
  • Bl 87

  Beschreibung
  2001, Stamp sheetlet, Mi. Bl 87

  Saalauktion
  10.00 EUR

Aktuelle Zeit: 18.08.2019 - 00:59 Uhr MET